Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN

Bądź aktywny w letnie dni - zapraszamy do 13. Akademii Zdrowia
UWAGA! UTRUDNIENIA W RUCHU NA A1
Zapraszamy na Piotrkowski CUP 2019 - 21 lipca 2019 r. - ORLIK Bujny
Zapraszamy na badania mammograficzne - 30 lipca 2019 r. - Sulejów, 31 lipca 2019 r. - Wolbórz

Informacja o przetargach
Kategoria: Ogłoszenia10 lipca 2019 r.

ZARZĄD POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

informuje o wynikach czwartych przetargów ustnych nieograniczonych
na sprzedaż nieruchomości położonych w Czarnocinie,
oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek 1780/5, 1780/7 i 1780/8,
stanowiących własność Powiatu Piotrkowskiego

      Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż uchwałą Nr 84/2019 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie ustalenia cen wywoławczych w czwartych przetargach ustnych nieograniczonych, ustalenia wadium wnoszonego przez uczestników przetargów i ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek 1780/5, 1780/7 i 1780/8 położonych w Czarnocinie stanowiących własność Powiatu Piotrkowskiego, ogłosił na dzień 3 lipca 2019 r. czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Czarnocinie, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek:
  • 1780/5 o pow. 0,1491 ha, wraz z udziałem 1/3 w prawie własności działki oznaczonej nr ewidencyjnym 1780/6 o pow. 0,0462 ha stanowiącej drogę wewnętrzną,
  • 1780/7 o pow. 0,1923 ha wraz z udziałem 1/3 w prawie własności działki oznaczonej nr ewidencyjnym 1780/6 o pow. 0,0462 ha stanowiącej drogę wewnętrzną,
  • 1780/8 o pow. 0,1748 ha wraz z udziałem 1/3 w prawie własności działki oznaczonej nr ewidencyjnym 1780/6 o pow. 0,0462 ha stanowiącej drogę wewnętrzną,
dla których Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr PT1P/00053647/9.

(...)


Informacja o przetargu
Kategoria: Ogłoszenia12 czerwca 2019 r.

ZARZĄD POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

informuje o wyniku trzeciego przetargu ustnego ograniczonego
na sprzedaż nieruchomości, położonej w Czarnocinie, oznaczonej w ewidencji gruntów
numerem działki 1774/2 o pow. 10,07 ha, stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego

      Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż uchwałą Nr 38/2019 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym ograniczonym, ustalenia wadium wnoszonego przez uczestników przetargu i ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1774/2 o pow. 10,07 ha położonej w Czarnocinie, gmina Czarnocin stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego, ogłosił na dzień 5 czerwca 2019 r. trzeci przetarg ustny ograniczony na sprzedaż ww nieruchomości położonej w Czarnocinie, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr (...)


Informacja o przetargu
Kategoria: Ogłoszenia3 czerwca 2019 r.

INFORMACJA

o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości położonej w Gąskach, obręb Gąski, gmina Wola Krzysztoporska, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 255/4 o powierzchni 0,1000 ha wraz z udziałem 63/481 w działce numer 255/6 o powierzchni 0,0481 ha, stanowiącej drogę dojazdową do działki 255/4, stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego

      Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż w dniu 24 maja 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7 (sala posiedzeń Zarządu Powiatu), o godz. 1100 został przeprowadzony drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Gąskach, obręb Gąski, gmina Wola Krzysztoporska, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 255/4 o powierzchni 0,1000 ha wraz z udziałem 63/481 w działce numer 255/6 o powierzchni 0,0481 ha, stanowiącej drogę dojazdową do działki 255/4, stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego, dla której w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim prowadzona jest księga wieczysta KW NR PT1P/00053182/1. (...)


Ogłoszenie
Kategoria: Ogłoszenia24 maja 2019 r.

Ogłoszenie
o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego
w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym

      Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a i art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.) Starosta Powiatu Piotrkowskiego, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, uprzejmie zawiadamia, że zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Kolonia Oprzężów gm. Wola Krzysztoporska, powiat piotrkowski, województwo łódzkie, oznaczonej numerem działki 82. Część przedmiotowej nieruchomości niezbędna jest do wykonania czynności związanych z przygotowaniem i realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą "Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kV Janów-Rogowiec, Rogowiec-Piotrków" na działce oznaczonej numerem 82, położonej w Kolonii Oprzężów gm. Wola Krzysztoporska.

(...)


Ogłoszenie o przetargu
Kategoria: Ogłoszenia22 maja 2019 r.

ZARZĄD POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)


OGŁASZA CZWARTE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE

na sprzedaż nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów
numerami działek 1780/5, 1780/7 i 1780/8, położonych w Czarnocinie,
stanowiących własność Powiatu Piotrkowskiego

Pobierz plik PDF Ogłoszenie o przetargu (...)


Informacja o wykazie
Kategoria: Ogłoszenia30 kwietnia 2019 r.

WYKAZ

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,
przeznaczonej do użyczenia w drodze bezprzetargowej

     Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) Starosta Powiatu Piotrkowskiego wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej ogłasza co następuje:

I

     Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczona została do użyczenia w trybie bezprzetargowym zabudowana nieruchomość położona w obrębie Swolszewice Duże gm. Wolbórz, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 453/15 o pow. 3,1521 ha.
Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa i prowadzona jest dla niej w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydziale Ksiąg Wieczystych księga wieczysta KW Nr PT1P/00062148/7.
Obecnie gmina Wolbórz nie posiada opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego swoim zasięgiem nieruchomość położoną w obrębie Swolszewice Duże gm. Wolbórz, oznaczoną jako działka nr 453/15. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolbórz, uchwalonego Uchwałą Nr XVII/159/2012 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 29 lutego 2012 roku, przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenach usług, upraw leśnych i dolesień.
(...)


             


Projekt i wykonanie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zezwolenia - zabronione.